Allmänna avtalsvillkor fakturaköp “Paysonfaktura”

 

 • 1.1

Tjänsten som Payson tillhandahåller innebär att Klienten kan erbjuda sina kunder att betala mot faktura då beställning görs via Klientens webbsida (”Tjänsten”).

 • 1.2

Payson, eller dennes samarbetspartner, tillhandahåller ett datasystem varigenom Klient kan integrera sin faktureringsrutin med Paysons eller Paysons samarbetspartners system. Datasystemet tar emot förfrågningar från Klientens system om kredit för person, företag eller annan likvärdig part (”Kund”) med samtidig kreditupplysning avseende densamma varefter kredit beviljas eller nekas.

 • 1.3

Payson äger rätt att neka Kund att erlägga betalning mot faktura. Anledning till detta kan vara Kundens kreditrating, Kundens befintliga krediter hos Payson, annan känd kredithistorik avseende Kunden eller om Payson skäligen befarar att fakturafordran inte kommer att uppfylla garantierna i § 1.7.

 • 1.4

Sedan Payson förvärvat en fakturafordran skall Payson till Klienten utge fordringsbeloppet efter avdrag för samtliga avtalade avgifter. Betalning erläggs till det Paysonkonto som anvisats av Klienten. Betalning erläggs normalt 14 dagar från förvärv.

 • 1.5

Avgifter på grund av köp, hantering av kundfordringar och fasta avgifter som Klient debiteras framgår av prislistan i detta avtal. Dröjsmålsränta på avgifter och kostnader utgår med 24 procent.

 • 1.6

Payson äger rätt att inskaffa kreditinformation om och är oförhindrad att ta direktkontakt med Kund. Vidare skall Payson ha rätt att efter eget val som villkor för förvärv infordra godkännande av faktura från Kund för det fall Payson har anledning att misstänka bedrägeri eller annan oegentlighet. Därtill skall Payson ha rätt att i varje enskilt fall avböja eller villkora förvärv utan att ange skäl varför.

 • 1.7

Klientens betalningsvillkor, överlåtelsetexter och information i förhållande till Kund skall ha den omfattning och lydelse som meddelats från Payson i samband med avtalets ingående, Bilaga 3 och därefter omgående uppdateras vid anmodan från Payson.

Klienten garanterar:

I att fordran inte avser försäljning genom öppet köp (utöver vad som följer av lag om Distansavtal), kommission,

avbetalning eller efterkrav eller är villkorad genom inskränkning i Kundens äganderätt eller förfoganderätt till levererad vara,

II att levererad vara eller tjänst beställts av och tillhandahållits Kunden i enlighet med avtalade villkor och uppfyller avtalade specifikationer och egenskaper,

III att hinder mot försäljning av fordran inte föreligger,

IV att Kunden inte äger åberopa kvittningsrätt gentemot Klienten på grund av motfordran eller äger åberopa avdrag eller rabatt på annan grund,

V att inget avtal, eller annan rättshandling, föreligger eller kommer att träffas som strider emot fakturavillkoren eller som på annat sätt kan skada Payson,

VI att tvist inte råder om fordringsförhållandet samt att Klienten inte äger kännedom om någon omständighet som kan föranleda tvist,

VII att varje överlåten faktura är riktig, med avseende på leverans, pris och avtalade villkor i övrigt,

VIII att fordran inte avser dröjsmålsränta, skadestånd, vite eller liknande,

IX att fordran inte överlåtits till annan eller pantförskrivits,

X att fordran inte är riktad emot bolag eller rörelse varmed Klienten har väsentlig intressegemenskap, vare sig direkt eller indirekt, eller

XI att fordringar inte uppkommit i strid med sådana branschetiska regler som utfärdats av SCCF (Sveriges CallCenterFörening) och SWEDMA (Interesseorganisationen för direktmarknadsföring),

XII att varan levererats till rätt Kund.

 • 1.8

Om Kunden inte betalar faktura på grund av att Kunden framför invändning mot betalningsansvar och denna invändning baseras på att någon av garantierna enligt § 1.7 brister, förbinder sig Klienten att vid anfordran återköpa överlåtna kundfordringar. Klienten skall därvid till Payson erlägga fakturafordrans nominella värde, eventuella kreditkostnader, författningsenliga avgifter och arvoden (däri inbegripet eventuella rättegångskostnader) som tillkommit samt dröjsmålsränta från respektive fakturas förfallodag. Dröjsmålsränta utgår med 24 % per år. För det fall Klienten anser att Kundens invändning mot betalningsansvar är felaktigt eller ej hänförligt till garantierna enligt § 1.7 ankommer det på Klienten att, i förhållande till Payson, styrka fordrans riktighet samt att Klienten uppfyllt garantierna enligt § 1.7.

 • 1.9

Efter överlåtelse av fordran äger Klienten inte rätt att nedsätta fakturakravet, lämna betalningsanstånd eller i övrigt träffa uppgörelse med Kunden rörande den överlåtna fakturan utan Paysons godkännande. Kunds önskemål eller krav på förändringar vad gäller betalningstid, nedsättning av fordran eller annan uppgörelse skall genast meddelas till Payson. Om Kund hos Klient för viss fakturafordran bestrider betalningsskyldighet, utnyttjar sin ångerrätt vid hemförsäljning eller distansavtal eller gör annan invändning mot den fakturerade försäljningen, är Klienten skyldig att omedelbart underrätta Payson om detta. Klienten är vidare skyldig att fortlöpande informera Payson om förhållanden som äventyrar Kunds betalning av faktura.

 • 1.10

Vid reklamation eller annan invändning mot betalning av överlåten fordran är Klienten skyldig att kostnadsfritt biträda Payson med all tillgänglig information och dokumentation som

Hemsida: www.payson.se E-post: butik@payson.se

Payson AB Evenemangsgatan 31 169 81 Solna

Org.nr. 556646-2858 Tel +46 (0) 8 728 93 50 Fax +46 (0) 8 728 94 25

PaysonFaktura s. 4 (8)

erfordras för att fordran skall kunna inkasseras. För det fall reklamation eller invändning avser en felaktig vara eller tjänst och detta förhållande inte kan motbevisas av Klienten skall Klienten i första hand kostnadsfritt ombesörja reparation eller omleverans. För det fall Kunden äger lagstadgad eller avtalad rätt att häva köpet skall 1.8 vara tillämplig.

 • 1.11

Om Kund erlägger betalning för överlåten fordran direkt till Klienten, eller någon i intressegemenskap med denne, skall Klienten genast meddela Payson och överföra det erhållna beloppet till Payson.

 • 1.12

Payson äger vid utbetalning till Klienten, oavsett grunden för utbetalningen, rätt att avräkna vad Payson har att fordra på grund av kostnader, avgifter, återkrav eller annan anledning med stöd av detta avtal eller annat avtal parterna emellan.

 • 1.13

Klienten pantsätter genom detta avtal samtliga Klientens fordringar som administreras av Payson. Klienten pantsätter även vid varje tidpunkt befintliga redovisningsmedel på klientmedelskontot samt i förekommande fall spärrkontot. Pantsättningen sker till säkerhet för Klientens samtliga förpliktelser gentemot Payson. Klienten förbinder sig att i sina betalningsvillkor informera Kunden om pantsättningen, enligt Bilaga 3.

 • 1.14

Payson har rätt att till annan överlåta såväl enskilda fordringar som avtalet i dess helhet.

 • 1.15

Payson är inte ansvarigt för skada som beror på lagstiftning myndighetsföreskrifter, strejk, lockout, blockad, krigshändelse, terrorhandling, blixtnedslag, eldsvåda, fel eller försening från underleverantörer eller annan omständighet utanför Paysons kontroll. Sådan händelse skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

Skada som drabbat Klienten i samband med eller med anledning av Paysons utförande av Tjänsten, ersätts av Payson endast om Payson förfarit grovt vårdslöst och Klienten ej varit medvållande till någon del. Klienten har endast rätt till ersättning för direkta skador till ett belopp uppgående till maximalt två (2)basbelopp. Indirekt skada ersätts inte i något fall.

 • 1.16

För det fall förändringar i lagstiftning eller annan händelse utom Paysons kontroll medför ökade kostnader för Payson, äger Payson rätt att under pågående avtalsperiod i motsvarande mån ändra de avtalade priserna såväl mot Klient som Kund.

 • 1.17

Klienten förbinder sig i förekommande fall att till Payson i samband med anmälan till Bolagsverket, meddela varje förändring inom bolaget som registreras hos Bolagsverket såsom ändring av styrelse, revisorer, firmateckning, firma eller aktiekapital. Klienten skall tillsända Payson en kopia av varje nytt registreringsbevis där förändring noterats. Även andra väsentliga förändringar avseende Klienten skall meddelas Payson. Klienten medger härmed att Payson direkt hos Klienten, Klientens revisor, bank eller annan kontakt får inhämta upplysningar av betydelse för Paysons avtalsförhållanden med Klienten. Vid ändring beträffande ägarförhållanden, styrelse

eller firmateckning eller om det enligt Paysons bedömning finns skäl att befara att Klienten inte kommer att kunna fullgöra sina

förpliktelser enligt detta avtal äger Payson rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan.

 • 1.18

Skulle Klienten i något avseende inte fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal eller skulle annars omständigheter befinnas föreligga som enligt Paysons bedömande äventyrar detta avtal, äger Payson rätt att omedelbart häva detta avtal, sänka avtalad kreditlimit eller avsätta spärrmedel. Payson äger alltid rätt att häva avtalet vid överträdelse av § 1.10.

 • 1.19

Tvist beträffande giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller härur flytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol med Nacka tingsrätt som första instans.

 • 1.20

Avtalsperioden är 12 månader och förlängs automatiskt med 12 månader i taget. Eventuell uppsägning skall ske senast tre månader innan ny avtalsperiod börjar. Uppsägning skall vara skriftlig. Sker uppsägning skall avtalet likväl gälla i berörda delar såvitt avser fordringar överlåtna under avtalstiden. Ändringar av detta eller annat avtal mellan parterna skall, för att vara gällande, vara skriftliga och undertecknade av parterna.

 • 1.21

Vid Klientens överträdelse emot åtagandena under §§ 1.7, 1.8, 1.9 eller 1.10 är Klienten skyldig att återköpa fakturor som överträdelsen avser. Klienten skall till Payson erlägga fakturafordrans nominella värde. Payson äger härvid även rätt att debitera Klienten dröjsmålsränta om 24 % från respektive fakturas förfallodag. Därjämte skall skadestånd utgå till Payson fullt ut för uppkomna skador. Om överträdelsen är grov eller återkommande äger Payson rätt att omedelbart häva avtalet. För det fall att Klienten bryter mot § 1.25 skall klienten erlägga ett vite om 25 000 kr till Payson. För det fall Paysons skada överstiger detta belopp är Payson oförhindrad att begära skadestånd enligt första stycket.

 • 1.22

Klientens kreditlimit framgår av Prislistan på s. 3 i detta avtal. Kreditlimiten kan justeras efter beslut av Payson. Höjning av kreditlimiten kan beslutas endast efter begäran från Klienten. Payson skall genast efter ett beslut om ändrad kreditlimit kommunicera detta med Klienten.

 • 1.23

Klienten kan ta del av sin kundreskontra och andra rapporter via Paysons onlinetjänst ”Paysonkonto”. Klienten har rätt att erhålla användarnamn och lösenord som möjliggör för Klienten att via Internet ta del av informationen på Paysonkonto. Klienten förbinder sig att tillse att användarnamn och lösenord inte sprids till obehöriga användare.

 • 1.24

För samtliga administrerade fakturor tillhandahåller Payson inkassotjänster för Klientens räkning, i enlighet med Paysons vid var tid gällande inkassorutin och prislista.

 • 1.25

Klienten får under avtalstiden inte utan Paysons skriftliga tillåtelse överlåta eller pantsätta kundfordringar som uppkommer genom försäljning via Klientens webbsida till annan.