Priser & Villkor

Priser och betalning

Utbildningarna kostar 4 995 kronor per deltagare, inklusive moms och innefattar material men inte mat och logi. Du bokar via hemsidan och får inom kort en faktura mailad till dig, fakturaavgift 30 kr. Det är möjligt att dela upp betalningen mot en administrativ kostnad om 100 kr/faktura + fakturaavgift 30 kr/faktura. Hela beloppet vara betalt innan utbildningstillfällets start.

Köpvillkor Barnyoga.com

  • När du gjort din bokning via hemsidan är den bindande men din plats är säkrad först när du betalt då antalet platser är begränsat.
  • Enligt LODA har du 14 dagars ångerrätt. Dock återbetalas ej bokningsavgifter som uppgår till cirka 5 % av bokningsavgiften. Efter 14 dagar är bokningen bindande och återbetalas ej. Däremot kan du medverka vid nästa motsvarande tillfälle i mån av plats (endast en ombokning kan göras och kostar 200 kronor i administrativ avgift.).
  • För att erhålla diplomet krävs 100 % närvaro samt att du genomför hemuppgifterna senast tre månader efter utbildningstillfället. För sent inlämnade uppgifter kommer inte under några omständigheter att godkännas.
  • Skulle tillfället ställas in på Barnyoga.coms begäran, pga väder, sjukdom el dyl, bokas deltagarna om till nästa likvärdiga tillfälle alternativt återbetalas kursavgiften på deltagarens begäran. Omkostnader för resor, boenden eller dylikt ersätts ej av Barnyoga.com

Sekretess, Personuppgifter och Marknadsföring

Vi lagrar endast uppgift som registrerats av kunden själv eller av oss i samband med lagd order. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

Personuppgiftsansvarig är Alva Vita AB/Studio Karma, 556806-6178, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Alva Vita AB strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund kan vi komma att dokumentera delar av vår kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Alva Vita AB åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs via mail yoga@studiokarma.se

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färger kan upplevas olika på olika apparater beroende på varierande skärmupplösning. Hos naturliga produkter, t ex ullmattor, kan mindre variationer i färg och utförande förekomma av naturliga skäl.

Force Majure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Uppdaterat 180509.